English Thai
ลำดับตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
จำนวน
1.
พนักงานขาย
ปวส. ขึ้นไป
10
2.
พนักงานธุรการขาย
ปวส. ขึ้นไป2
3. พนักงานทะเบียนปวส. ขึ้นไป2
4.พนักงานบัญชีปวส. ขึ้นไป2
5.พนักงานล้างรถ-1

โดย: ซูซูกิ มหาสารคาม update: 28/3/60