English Thai

2013 
 ประวัติความเป็นมา Suzuki
2013 
 แวดวงรถยนต์ Suzuki
2013 
 ที่มาของการเป็น Swift
2013 
 การตอบรับจากนานาประเทศ
2013
 รางวัลสำคัญที่ได้รับ
2013  
 คำชี้แจงจากผู้บริหาร
2013 
 จุดเด่นของ Swift