English Thai


23 กรกฎาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านดร. โชคชัย เดชอมรธัญ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คุณวิฑูรย์-คุณพิกุล อุตรนคร กรรมการบริหารของบริษัทในเครืออารีมิตร ที่ได้บริจาคเงินให้สาธารณกุศลผ่านมโมสรไลออนส์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท        


2017

2016

2015